AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA
INTENCJE
POGRZEBY
KRONIKA


modlitwy do patronów

 

Modlitwa za Parafię

Patronowie naszej Parafii, stróżowie naszego kościoła, święci Cyrylu i Metody, waszemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze.

Proście o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością.

Błądzących prowadźcie do Kościoła po pokój, wyjednajcie słabym łaskę pokuty, miłującym was – wytrwanie.

Weźcie w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagajcie rodziców w wychowaniu dzieci, czuwajcie nad młodzieżą.

Módlcie się do Boga za chorych i cierpiących w naszej Parafii. Uproście, patroni nasi, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów.

Obudźcie ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Sprawcie swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. Amen.

 

Modlitwa za Kościół i Europę

Panie, nasz Boże, za pośrednictwem świętych Cyryla i Metodego, daj wzrost Twojemu Kościołowi, zgromadź wszystkich w jedności, spraw, aby Twój lud trwał zgodnie w Twojej prawdziwiej wierze.

Święci Cyrylu i Metody, którzy przed ponad tysiącem lat niestrudzenie przemierzaliście ówczesną Europę głosząc Ewangelię, dodajcie nam dzisiaj sił, aby posiane przez was ziarno wydało owoc – owoc pojednania i braterstwa. Chrońcie Europę, aby nie zapomniała
o swoich chrześcijańskich korzeniach. Święci nasi Patronowie prowadźcie nas do jedności w Chrystusowym Kościele. Amen.

 

Wezwania przez wstawiennictwo św.św. Cyryla i Metodego

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty przez św. Cyryla i Metodego objawiłeś swoją miłość i łaskawość, obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty nieustannie jesteś w swoim Kościele, za przyczyną św. Cyryla i Metodego wspieraj naszych pasterzy w misji im powierzonej.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty byłeś w świętych Cyrylu i Metodym lekarzem ciał i dusz ludzkich, umacniaj w nas życie Boże
i prowadź nas drogą świętości.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty przez roztropność i miłość św. Cyryla
i Metodego pouczałeś swoją owczarnię, spraw abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.

Ojcze nasz...

Módlmy się:

Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś świętym Cyrylowi i Metodemu głoszenie Ewangelii miłości Chrystusa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do św.św. Cyryla i Metodego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święci Bracia, do wielkich spraw przez Boga wezwani,
ŚŚ. Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa,
ŚŚ. Bracia, synowie Kościoła świętego,
ŚŚ. Bracia, gorliwi czciciele Trójcy Świętej,
ŚŚ. Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego,
ŚŚ. Bracia, lilie czystości,
ŚŚ. Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej,
ŚŚ. Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności,
ŚŚ. Bracia, słudzy krzyża Chrystusowego,
ŚŚ. Bracia, wzory cierpliwości w nieszczęściach,
ŚŚ. Bracia, stróże mądrości Bożej,
ŚŚ. Bracia, prawdziwe obrazy chrześcijańskiej miłości,
ŚŚ. Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej,
ŚŚ. Bracia, gorliwi zwiastunowie pokoju,

ŚŚ. Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich,
ŚŚ. Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego,
ŚŚ. Bracia, niestrudzeni szafarze łask Bożych,
ŚŚ. Bracią, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych,
ŚŚ. Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących,
ŚŚ. Bracia, błogosławieni krzewiciele królestwa Bożego,
SŚ. Bracia, chwalebni przyjaciele Boga
SŚ. Bracia, obrońcy ludów słowiańskich,
SŚ. Bracia, wielcy pośrednicy u Boga,
ŚŚ. Bracia, patroni naszej Parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módlcie się za nami śś. Cyrylu i Metody.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, † otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa * i uczyń nas uczestnikami wiecznej uczty w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Wezwania błagalne za wstawiennictwem św.św. Cyryla i Metodego

Przyzywajmy orędownictwa naszych świętych Patronów
i wołajmy: wstawiajcie się za nami.

Abyśmy światło wiary innym przekazywali, wstawiajcie się za nami
Abyśmy byli odważnymi krzewicielami wiary,
Abyśmy wierności Bogu dochowali,
Abyśmy zawsze ufność w Bogu pokładali,
Abyśmy w boju z pokusami zwyciężali,
Abyśmy wszelkie smutki duchowe w radość zamieniali, Abyśmy byli wolni od niezgody,
Abyśmy byli pełni miłości wobec innych,
Abyśmy byli przygotowani do naszej śmierci,
Abyśmy kiedyś wraz z wami Boga uwielbiali.

Boże Ty postawiłeś świętych Cyryla i Metodego na czele Twojego ludu, aby kształtowali go własnym przykładem, spraw abyśmy za ich wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczali i szli drogą, którą nam wskazali.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Akatyst do św.św. Cyryla i Metodego, równych apostołom, nauczycieli Słowian

Wybrani przez Władcę Zastępów, Pana Jezusa, na apostołów dla narodów słowiańskich, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, czcimy Was w pieśniach, jako naszych patronów; Wy zaś, mając przystęp do Pana, swoją opieką od wszelkich napaści uwalniajcie nas, wołających: Witajcie, Cyrylu i Metody,

Witajcie, głosiciele radości płynącej z Ewangelii;

Witajcie, nosiciele łaski czyniącej cuda;

Witajcie, którzyście wiele cierpień podjęli dla imienia Pańskiego;

Witajcie, którzyście odrzucili złudne uroki tego świata.

Witajcie, od dzieciństwa przez Boga pobłogosławieni;

Witajcie, wieńcami wyznawców przez Niego ukoronowani;

Witajcie, u Niego nasi serdeczni orędownicy;

Witajcie, bo przez wasze modlitwy otrzymujemy umocnienie w naszej wierze;

Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Witajcie, bo słowo Boże i pisma ojców świętych bardziej niż ludzką filozofię żeście umiłowali;

Witajcie, bo i teraz jesteście pomocni dla wyznawców Chrystusa i ascetów.

Witajcie, wszystkich grzeszników przed Bogiem dobrzy orędownicy;

Witajcie, serc naszych przed knowaniami szatańskimi obrońcy.

Witajcie, niezłomne kolumny Chrystusowego Kościoła.

Witajcie, bo dzięki Wam zniknął fałsz pogaństwa.

Witajcie, bo nie znający Chrystusa mają w Was nauczycieli;

Witajcie, bo doświadczani wątpliwościami znajdują w Was wychowawców w wierze.

Witajcie, bo grzesznicy mają w Was przed Panem orędowników;

Witajcie, bo czyniący Jemu zadość mają Was za opiekunów

Witajcie, bo bez lęku poszliście do pogan z Dobrą Nowiną;

Witajcie, bo chwała waszej prawości rozniosła się na krańce świata.

Witajcie, Chrystusowego Kościoła orędownicy i umocnienie;

Witajcie, nasza odporna osłono przed herezjami i podziałami.

Witajcie, pracownicy winnicy Chrystusowej;

Witajcie, dobrzy pasterze Jezusowej owczarni.

Witajcie, wiarygodnie wyjaśniający Boże słowo;

Witajcie, nasi dobrzy i łagodni nauczyciele.

Witajcie, bo pokój Chrystusa wszędzieście z sobą ponieśli;

Witajcie, i teraz przyjmujący nas grzesznych modlitwy;

Witajcie, i teraz posyłający nam smutnym pocieszenie.

Witajcie, schronienie wszystkich uciskanych za prawdę;

Witajcie, najczystsze świątynie Ducha Świętego.

Witajcie, nasi mówiący o Bogu apostołowie;

Witajcie, napełnieni łaską nasi nauczyciele.

Witajcie, nasi wyznawcy mający wielką odwagę;

Witajcie, nasi wielebni pustelnicy.

Witajcie, nasi serdeczni pasterze;

Witajcie, nasi sławni cudotwórcy.

Witajcie, dobrzy słudzy Chrystusowi;

Witajcie, bo aż do śmierci zostaliście wierni prawdzie.

Witajcie, bo Panu, a nie ludziom żeście się podobali;

Witajcie, bo dla Jego imienia urągania od ludzi żeście znieśli.

Witajcie, bo przez całe życie na niwie Pańskiej żeście się trudzili;

Witajcie, bo byliście solą ziemi i światłem dla świata;

Witajcie, bo jak pochodnia płonąca w ciemnościach poganom żeście świecili.

Witajcie, bo przykazań Bożych żeście przestrzegali i innych nauczali.

Witajcie, wyznawcy prawdziwej wiary;

Witajcie, spadkobiercy Królestwa Bożego.

Witajcie, bo nauczaliście, że każdy może chwalić Boga w swoim języku;

Witajcie, bo doprowadziliście Słowian do bram Królestwa niebieskiego.

Murem jesteście obronnym dla wszystkich, z wiarą się do Was uciekających, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, bo Stwórca nieba i ziemi wybrał Was, byście na ziemi byli łowcami ludzi, a potem w niebie zaliczył Was do grona apostołów. Dlatego i dla nas proście o dar Jego łaski.

Świętych dwóch braci, apostołów słowiańskich narodów, wychwalając, porzućmy, swoje kłótnie i rozłamy, a szczególnie podziały w wierze, jedności ducha i wiary strzegąc.

Łaskę jedności i pokoju wyproście nam, Wielebni, i pokój dla całego świata do końca swego życia głoszący, abyśmy i my, wolni od wszystkich podziałów i zakusów, w pokoju, jako bracia, zaśpiewali Miłującemu Was jedynemu Dawcy pokoju, Panu wszechświata: Alleluja.

 

Modlitwa do świętych równych apostołom, Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian

O wielebni równi apostołom Metody i Cyrylu! Stając przed waszą czcigodną ikoną, gorąco Was prosimy, poruszeni waszym braterstwem, otoczcie nas też swym wstawiennictwem przed knowaniami wroga! Spójrzcie na tę winnicę, która zasadziliście i nie oddawajcie jej dzikom, by ją pustoszyły. Ochrońcie, święci wybrańcy Boży, Kościół nasz Powszechny, który zbudowaliście na kamieniu węgielnym, Chrystusie, aby był niewzruszony, i by o ten kamień rozbiły się fale wszelkiej małej wiary. Umocnijcie naszych pasterzy we wszystkich cnotach i trudzie przepowiadania, a wiernych uświadomcie, żeby słuchali ich głosu. Ochrońcie wszystkie kraje słowiańskie, by nie podupadły, by nie strawił ich ogień, wojny, epidemie i wszelkie zło. Usłyszcie też każdego człowieka przychodzącego do Was z wiarą i potrzebującego łaskawej waszej pomocy. A w decydujący czas śmierci stańcie przed każdym z nas, życzliwi Orędownicy i postrachy ciemnych postaci szatańskich, abyśmy, zakończywszy w pokoju i skrusze ziemski bieg, osiągnęli rozkosze wiecznych bogactw i razem z Wami wysławiali Przenajświętszą Trójcę: Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Równi Apostołom w ich godności i nauczyciele krajów Słowiańskich,* mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody,* proście Pana wszechświata o umocnienie narodów Słowiańskich w prawej wierze i zgodzie,* o pokój dla świata i zbawienie dusz naszych.

 

św.św. Cyryl i Metody

KONTAKT

Parafia św. św. Cyryla i Metodego w Knurowie

Adres: 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 1

Telefon: +48 (32) 235-11-26

Konto: 20 1240 4302 1111 0000 5271 7019

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: więcej...

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 8:30-11:00

Wtorek: 8:30-11:00 i 16:00-18:00

Środa: nieczynne

Czwartek: 8:30-11:00 i 16:00-18:00

Piątek: 8:30-11:00

Sobota: 8:00-10:00